รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1001

พิกัดศุลกากร : 7216.33.00.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 11 เม.ย. 2545
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ (ผลเบื้องต้น) 20 ก.ค 2545 11 ต.ค. 2545
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 2) 09 ต.ค. 2545
1.2.3 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลขั้นต้น) 21 ส.ค. 2545
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลชั้นที่สุด) 11 เม.ย. 2545 10 เม.ย. 2550
2 ประกาศการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ (ครั้งที่ 1)
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2550 05 ต.ค. 2550
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯให้เรียกหลักประกันอากรในระหว่างทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 30 ต.ค. 2550
2.2 ประกาศผล
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2551 10 ต.ค. 2551 09 ต.ค. 2554
2.2.2 ประกาศกรมฯแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2551 10 ต.ค. 2551 09 ต.ค. 2554
3 ประกาศทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ (ครั้งที่ 2)
3.1 ประกาศเปิดทบทวน
3.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปและเปิดการทบทวนอัตราอากร พ.ศ. 2554 07 ต.ค. 2554
3.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2554 10 ต.ค. 2554
3.2 ประกาศผลการทบทวน
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปและผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 10 ต.ค. 2555 09 ต.ค. 2560
3.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป และการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 10 ต.ค. 2555 09 ต.ค. 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th