รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AC
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย (ผู้ผลิตจีน 17 ราย)
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AC
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย (ผู้ผลิตจีน 17 ราย)
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AC1001

พิกัดศุลกากร : 72253090022, 72253090023, 72253090024, 72253090042, 72253090090, 72254090034, 72254090090, 72269110022, 72269110023, 72269110024, 72269110042, 72269110090, 72269190022, 72269190023, 72269190024, 72269190042, 72269190090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการ
1.1 เปิดการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน 17 ราย พ.ศ. 2566 16 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566
1.2 ร่างผลการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ
1.2.1 รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยร่างผลการไต่สวน การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.2.2 แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น
1.2.3 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม AC
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5086
อีเมล์ : dft.ac2@gmail.com