ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศเปิดการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด(Anti-Dumping: AD) และการไต่สวนการใช้มาตรการ ตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) กับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells: CSPV) ที่นำเข้าจากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ประกาศเปิดการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) กับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells: CSPV) ที่นำเข้าจากประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาการไต่สวน (Period of Investigation: POI) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2567 สำหรับการไต่สวน AD และระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 สำหรับการไต่สวน CVD อนึ่ง ทั้งการไต่สวน AD และ CVD DOC เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการไต่สวน (Scope of investigation) และลักษณะสินค้าที่ถูกไต่สวน (Product Characteristics) ต่อ DOC ได้ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 และ USITC มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น ภายใน 45 วัน นับจากวันยื่นคำขอฯ ทั้งนี้ DOC จะประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 140 วัน สำหรับการไต่สวน AD และจะประกาศผลการผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 65 วัน สำหรับการไต่สวน CVD นับจาก วันที่มีประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  (AD : https://app.box.com/s/gy9n9k5elre84ct6b353jvss6mfk8s64) , (CVD : https://app.box.com/s/y5tmo51jn3an5dsasucjwpwk6mxxt4ju)