ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าสินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol.89 No.90 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าสินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการทบทวน คือ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 และผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-08/pdf/2024-09970.pdf