ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Preliminary Affirmative Determination) กับสินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 89 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖7 เรื่อง ผลการไต่สวนเบื้องต้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Preliminary Affirmative Determination) กับสินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) จากประเทศไทย โดยพบว่ามีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไทยจำนวน 2 ราย มีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.02 และ 4.04 และสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยรายอื่น ในอัตราร้อยละ 3.03 อนึ่ง DOC ได้แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดและมาตรการชั่วคราวสำหรับกรณีดังกล่าว จากกำหนดการเดิมซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 4 เดือน หลังจากวันที่มีประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น เป็นไม่เกิน 135 วัน หลังจากวันที่มีการประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้นทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-07/pdf/2024-09939.pdf