ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟูก (Mattresses) ที่นำเข้าจากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Commerce : DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 86 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟูก (Mattresses) ที่นำเข้าจากประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการทบทวน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 และสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-02/pdf/2024-09581.pdf