ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนมาตรการตอบโตการทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) กับสินค้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled Into Modules) ที่นำเข้าจากไทย

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 84 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนมาตรการตอบโตการทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) กับสินค้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled Into Modules) ที่นำเข้าจากประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการไต่สวนจะต้องยื่นคำขอต่อ USITC ภายใน 7 วัน (Entry of Appearance) นับแต่วันประกาศดังกล่าว ซึ่ง USITC จะเปิดประชุมในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 อนึ่ง ผู้สนใจเข้าร่วมจะต้องยื่นความประสงค์ (Request to appear) ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และยื่นข้อมูลที่จะเสนอต่อที่ประชุม ภายใน 14 พฤษภาคม 2567 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Submission) ต่อ USITC ได้จนถึงวันที่  20 พฤษภาคม 2567 และ USITC มีกำหนดจะประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในส่วนของความเสียหาย ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-30/pdf/2024-09307.pdf