ข่าวและกิจกรรม

เกาหลีใต้ ทบทวนต่ออายุการใช้มาตรการ AD สินค้า OPP Film จากไทย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง สาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Strategy and Finance : MOSF) ได้ประกาศเปิดทบทวนการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า Oriented Polypropylene (OPP) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการทบทวนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ที่ https://ktc.go.kr/main.do