ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Final Affirmative Determination) กับสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 77 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Final Affirmative Determination) กับสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากประเทศไทย โดยพบว่ามีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไทยจำนวน 2 ราย มีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 0.00 และ 2.75 และสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยรายอื่น ในอัตราร้อยละ 2.75 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-19/pdf/2024-08373.pdf