ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Final Results of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าฟูก (Mattress) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 72 ลงวันที่ 12 เมษายน 2567 เรื่อง ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Final Results) กรณีการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สินค้าฟูก (Mattress) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566 โดยพบว่าผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทย มีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 572.56 – 763.28 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-12/pdf/2024-07765.pdf