ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การการทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty: AD) ประจำปีกับสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC)  ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 69 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้ากุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Warmwater Shrimp) จากประเทศไทย หากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ ไม่มีการส่งออกหรือการขายสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มกราคม 2567 สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ โดย DOC มีกำหนดประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-09/pdf/2024-07407.pdf