ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศเปิดการไต่สวนกรณีการทุ่มตลาดและแจ้งกำหนดการประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น (Institution of Antidumping Duty Investigations and Scheduling of Preliminary Phase Investigations) กับสินค้าอีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resins) ที่นำเข้าจากไทย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 อุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resins) ได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (US Department of Commerce: DOC) และคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (US International Trade Commission: USITC) เพื่อขอให้พิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด (Anti - dumping Duty: AD) กับสินค้าอีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resins) ที่นำเข้าจากไทย จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน รายละเอียดตาม https://app.box.com/s/ir1aul0djsqyy38qe91wrkt4lvwnpd8i


ในการนี้ USITC ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 69 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่อง ประกาศเปิดการไต่สวนกรณีการทุ่มตลาดและแจ้งกำหนดการประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น (Institution of Antidumping Duty Investigations and Scheduling of Preliminary Phase Investigations) กับสินค้าอีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resins) ที่นำเข้าจากไทย โดย USITC กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเข้าร่วมการไต่สวนดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือแจ้งขอเข้าร่วมกระบวนการ (Entry of Appearance) ต่อ USITC ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้ และ USITC จะประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้นภายใน ๔๕ วัน หรือวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตาม https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-09/pdf/2024-07458.pdf