ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหนังยางรัดของ (Rubber Bands) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 63 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหนังยางรัดของ (Rubber Bands) จากประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการทบทวน คือ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 และผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-01/pdf/2024-06838.pdf