ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแก่ไขผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Final Results of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinder) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 62 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศแก้ไขผลการการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Amended Final Results of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinder) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 โดยมีการแก้ไขอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทย จำนวน 1 ราย จากเดิมอัตราร้อยละ 2.17 แก้ไขเป็นอัตราร้อยละ 2.15 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-29/pdf/2024-06672.pdf