ข่าวและกิจกรรม

อินเดียเปิดทบทวนอัตราอากร AD สินค้า Aluminium foil below 80 microns จากไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 หน่วยงาน DGTR กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ประกาศเปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด กับสินค้า Aluminium foil below 80 microns ที่มีแหล่งกำเนิดจากไทย ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ที่ https://www.dgtr.gov.in