ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลชั้นที่สุด กรณีการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป (Final Results of Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้าหนังยางรัดของ (Rubber Bands) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 56 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศผลชั้นที่สุด กรณีการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป (Final Results of Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้าหนังยางรัดของ (Rubber Bands) จากประเทศไทย โดย DOC แจ้งเพิกถอนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้มีส่วนได้เสียของสหรัฐฯ ยื่นขอให้ขยายการใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีผลยุติบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-21/pdf/2024-06025.pdf