ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศเปิดการไต่สวน กรณีการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguards) กับสินค้าเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ (Fine Denier Polyester Staple Fiber: Fine Denier PSF)

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (US International Trade Commission: USITC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 50 ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖7 เรื่อง ประกาศเปิดการไต่สวน กรณีการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguards) กับสินค้าเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ (Fine Denier Polyester Staple Fiber: Fine Denier PSF) ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องขอเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนภายใน วันที่ 3 เมษายน 2567 โดย USITC จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 และมีกำหนดการพิจารณาผลการไต่สวนภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-13/pdf/2024-05338.pdf