ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นเบื้องต้น (Preliminary Results of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) กับสินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 45 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น (Preliminary Results of Administrative Review) กรณีการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) กับสินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่าผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวจากไทย จำนวน 2 ราย มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 0.00 สำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยรายอื่นมีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 15.67 โดย DOC จะประกาศผลทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Final Result) ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-06/pdf/2024-04740.pdf