ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การการทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty: AD) ประจำปีกับสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol.89 No.44 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดการทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Administrative Review) กรณีสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากประเทศไทย โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ไม่มีการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ DOC มีกำหนดจะประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุดภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-05/pdf/2024-04540.pdf