ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนกรณีการทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty: AD) กับสินค้าจานกระดาษ (Paper Plates) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 38 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนกรณีการทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty: AD) กับสินค้าจานกระดาษ (Paper Plates) ที่นำเข้าจากประเทศไทย โดย DOC กำหนดช่วงระยะเวลาการไต่สวน (Period of Investigation: POI) คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการไต่สวน (Scope of Investigation) และคุณลักษณะสินค้าที่ถูกไต่สวน (Product Characteristics) ต่อ DOC ได้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ DOC มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 และคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้นภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-26/pdf/2024-03863.pdf