ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Final Results of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinder) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 37 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Final Results of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinder) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวน(Period of Review: POR) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 โดย DOC พิจารณาแล้ว พบว่าผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทย 1 ราย มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 2.17 และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้ารายอื่น ในอัตราร้อยละ 10.77 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-23/pdf/2024-03740.pdf