ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนชั้นเบื้องต้น กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 32 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนชั้นเบื้องต้น กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) จากประเทศไทย ตามการร้องขอของอุตสาหกรรมภายใน ในการนี้ DOC จึงได้ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนชั้นเบื้องต้นดังกล่าว จากกำหนดการเดิมคือภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยผลการไต่สวนด้านส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Final Determination) มีกำหนดประกาศไม่เกิน 75 วัน หลังจากวันที่มีการประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-15/pdf/2024-03145.pdf