ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าสินค้ายางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC)  ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 27 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าสินค้ายางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires) จากประเทศไทย ตามที่อุตสาหกรรมภายในได้ยื่นคำร้อง DOC จึงได้ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้นดังกล่าว จากกำหนดการเดิมคือภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ผลการไต่สวนด้านส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Final Determination) มีกำหนดประกาศไม่เกิน 75 วัน หลังจากวันที่มีการประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-08/pdf/2024-02601.pdf