ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC)  ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 23 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567  เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการทบทวนคือระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มกราคม 2567 สำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-02/pdf/2024-02113.pdf