ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นเบื้องต้น (Preliminary Results of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) กับสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 23 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น (Preliminary Results of Administrative Review) กรณีการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) กับสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากประเทศไทยสำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 พบว่าผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวจากไทย จำนวน 1 ราย มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 0.00 สำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยรายอื่นมีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 12.91 และหากผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) สามารถยื่นคำขอต่อ DOC ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ DOC จะประกาศผลทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Final Result) ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-02/pdf/2024-02142.pdf