ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศเปิดการไต่สวนกรณีการทุ่มตลาดและแจ้งกำหนดการประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น (Institution of Antidumping Duty Investigations and Scheduling of Preliminary Phase Investigations) กับสินค้าจานกระดาษ (Paper Plates) ที่นำเข้าจากไทย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 อุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าจานกระดาษ (Paper Plates) ได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) และคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (US International Trade Commission: USITC) เพื่อขอให้พิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด (Anti - dumping Duty: AD) กับสินค้าจานกระดาษ (Paper Plates) ที่นำเข้าจากไทย จีน และเวียดนาม รายละเอียดตาม https://drive.google.com/file/d/1vfZUujw8I7L5E0gZ_7h3r2e5ngGjkcrz/view?usp=sharing


ในการนี้ USITC ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 21 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 เรื่อง ประกาศเปิดการไต่สวนกรณีการทุ่มตลาดและแจ้งกำหนดการประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น (Institution of Antidumping Duty Investigations and Scheduling of Preliminary Phase Investigations)กับสินค้าจานกระดาษ (Paper Plates) ที่นำเข้าจากไทย โดย USITC กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเข้าร่วมการไต่สวนดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือแจ้งขอเข้าร่วมกระบวนการ (Entry of Appearance) ต่อ USITC ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้ และ USITC จะประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้นภายใน 45 วัน หรือวันที่ 11 มีนาคม 2567 รายละเอียดตาม https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-31/pdf/2024-01881.pdf