ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Final Results of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดยางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 19 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567 เรื่อง ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด (Final Results of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดยางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากประเทศไทย  สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวนระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 โดย DOC พิจารณาแล้ว พบว่าผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยมีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 1.24 - 17.06 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-29/pdf/2024-01715.pdf