ข่าวและกิจกรรม

แคนาดาแจ้งผลการพิจารณาการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Notice of Conclusion of Expiry Review Investigation) กับสินค้า Carbon Steel Welded Pipe จากไทย

หน่วยงาน Canada Border Services Agency (CBSA) ได้ออกประกาศ Notice of conclusion of expiry review investigation: Carbon Steel Welded Pipe 2 ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 เรื่อง ผลการพิจารณาการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Notice of Conclusion of Expiry Review Investigation) สินค้า Carbon Steel Welded Pipe ที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากไทยต่อไป โดยพบว่าหากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวจากไทย จะทำให้มีการทุ่มตลาดต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก ทั้งนี้ หน่วยงาน Canadian International Trade Tribunal (CITT) จะดำเนินการพิจารณาในส่วนของความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในของแคนาดาต่อไป และจะประกาศผลการพิจารณาดังกล่าวภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/cswp22023/cswp22023-nc-eng.html