ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป (Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้าท่อเหล็ก (Certain Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 8 ลงวันที่ 11 มกราคม 2567 เรื่อง ผลการพิจารณาการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป (Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้าท่อเหล็ก (Certain Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากประเทศไทย โดย DOC ประกาศให้ต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าวจากไทยต่อไปอีก 5 ปี ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-11/pdf/2024-00397.pdf