ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งแก้ไขขอบเขตและรายละเอียดของสินค้า (Scope of the Orders) ของผลการพิจารณาการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป (Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 8 ลงวันที่ 11 มกราคม 2567 เรื่อง การแจ้งแก้ไขขอบเขตและรายละเอียดของสินค้า (Scope of the Orders) ของผลการพิจารณาการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป (Five – Year (Sunset) Review) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่สหรัฐฯ แจ้งว่าจะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากประเทศไทยต่อไปอีก 5 ปี โดยในประกาศฉบับนี้ DOC ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของขอบเขตและรายละเอียด รวมไปถึงพิกัดศุลกากร (HTSUS) ของสินค้าที่ถูกพิจารณาให้มีความชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-11/pdf/2024-00396.pdf