ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแก้ไขผลการพิจารณาการทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Amended Final Determination) และอัตราการทุ่มตลาดบางส่วนของสินค้าฟูก (Mattress) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 3 ลงวันที่ 4 มกราคม 2567 เรื่อง DOC แก้ไขผลการพิจารณาการทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Amended Final Determination) และอัตราการทุ่มตลาดบางส่วนของสินค้าฟูก (Mattress) จากประเทศไทย เนื่องจากศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. Court of International Trade: CIT) ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ขอให้ DOC พิจารณาทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในการคำนวณอัตราอากรดังกล่าวอีกครั้ง DOC.จึงได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณอัตราอากรใหม่ตามคำพิพากษาของ CIT ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการทุ่มตลาดของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไทย จำนวน 1 ราย จากเดิมในอัตราร้อยละ 37.48 เป็น 763.28 และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยรายอื่นจากเดิมในอัตราร้อยละ 37.48 เป็น 572.56 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-04/pdf/2024-00038.pdf