ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กับสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กับสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete SteelWire Strand) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-02/pdf/2023-28810.pdf