ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแก้ไขผลการพิจารณาการทุ่มตลาดเบื้องต้น (Amended Preliminary Determination) กับสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 89 No. 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2567 เรื่อง ประกาศแก้ไขผลการพิจารณาการทุ่มตลาดเบื้องต้น (Amended Preliminary Determination) กับสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากไทย โดยมีการแก้ไขอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไทย จำนวน 1 ราย จากเดิมอัตราร้อยละ 7.58 แก้ไขเป็นอัตราร้อยละ 1.40 และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยรายอื่น จากเดิมอัตราร้อยละ 5.55 แก้ไขเป็นอัตราร้อยละ 2.54 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-02/pdf/2023-28824.pdf