ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Institution of Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้าหนังยางรัดของ (Rubber Bands) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) และคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (US International Trade Commission: USITC) ประกาศเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Institution of Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้าหนังยางรัดของ (Rubber Bands) จากประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) DOC กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเข้าร่วมการทบทวนดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือแจ้งขอเข้าร่วมกระบวนการ (Entry of Appearance) ต่อ DOC ได้ภายใน 10 วัน และสามารถยื่นข้อคิดเห็นในสาระสำคัญต่อการเปิดทบทวน (Substantive Responses) ภายใน 30 วัน นับจากวันตามประกาศฉบับนี้ และ (2) USITC กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเข้าร่วมการทบทวนดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือแจ้งขอเข้าร่วมกระบวนการ (Entry of Appearance) ต่อ USITC ได้ภายใน 21 วัน นับจากประกาศฉบับนี้ และ USITC กำหนดให้ส่งความคิดเห็นต่อการเปิดทบทวน (Response) ดังกล่าวได้ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-02/pdf/2023-28822.pdf และ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-02/pdf/2023-28552.pdf