ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งกำหนดการสำหรับการพิจารณาความเสียหายชั้นที่สุด (Scheduling of the Final Phase of Antidumping Duty Investigations) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากไทย

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 88 No. 236 ลงวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดการสำหรับการพิจารณาความเสียหายชั้นที่สุด (Scheduling of the Final Phase of Antidumping Duty Investigations) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากประเทศไทย โดย USITC กำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ในวันที่ 11 เมษายน 2567 หากผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จะต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ USITC ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567 โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องยื่นสำนวนก่อนการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Prehearing Briefs) ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 และสามารถยื่นสำนวนแก้ต่างภายหลังการเปิดรับฟังความเห็น (Posthearing Briefs) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-12-11/pdf/2023-27151.pdf