ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สินค้ายางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires) จากไทย

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 88 No. 233 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง ประกาศแจ้งผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สินค้ายางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires) จากประเทศไทย โดย USITC พบว่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-12-06/pdf/2023-26786.pdf