ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Opportunity To Request Administrative Review) กับสินค้าเหล็กแท่งแบบเกลียว (Carbon and Alloy Steel Threaded Rod) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 88 No. 230 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กับสินค้าเหล็กแท่งแบบเกลียว (Carbon and Alloy Steel Threaded Rod) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-12-01/pdf/2023-26469.pdf