ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดยางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 88 No. 233 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดยางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากประเทศไทย ว่าหากบริษัทของท่านไม่มีการส่งออกหรือการขายสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ DOC มีกำหนดประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-12-06/pdf/2023-26722.pdf