ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งผลการไต่สวนเบื้องต้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Preliminary Affirmative Determination) กับสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งผลการไต่สวนเบื้องต้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Preliminary Affirmative Determination) กับสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากไทย โดยพบว่ามีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไทยจำนวน 2 ราย มีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.54 และ 7.58 และสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยรายอื่น ในอัตราร้อยละ 5.55 อนึ่ง DOC ได้แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดและมาตรการชั่วคราวสำหรับกรณีดังกล่าว จากกำหนดการเดิมซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 4 เดือน หลังจากวันที่มีประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น เป็นไม่เกิน 135 วัน หลังจากวันที่มีการประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-29/pdf/2023-26230.pdf