ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (USITC) ประกาศแจ้งกำหนดการสำหรับการทบทวน 5 ปี (Scheduling of Full Five-Year Reviews) กรณีสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) จากไทย

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) ได้ประกาศแจ้งกำหนดการสำหรับการทบทวน 5 ปี (Scheduling of Full Five-Year Reviews) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) จากประเทศไทย โดย USITC กำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หากผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จะต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ USITC ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องยื่นสำนวนก่อนการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Prehearing Briefs) ภายในวันที่  6 พฤษภาคม 2567 และสามารถยื่นสำนวนแก้ต่างภายหลังการเปิดรับฟังความเห็น (Posthearing Briefs) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เนื่องจากการทบทวนกรณีดังกล่าวมีความซับซ้อน USITC จึงจะขยายระยะเวลาการทบทวนออกไปอีก 90 วัน โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-21/pdf/2023-25679.pdf