ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้ายางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ได้ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนกรณีการทุ่มตลาด (Initiation of Less-Than-Fair-Value Investigation) สินค้ายางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires) ที่นำเข้าจากไทย โดยกำหนดช่วงระยะเวลาการไต่สวน (Period of Investigation: POI) คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการไต่สวน (Scope of Investigation) และคุณลักษณะสินค้าที่ถูกไต่สวน (Product Characteristics) ต่อ DOC ได้ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ DOC มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 140 วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ สามาถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-14/pdf/2023-24994.pdf