ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ได้ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนกรณีการทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty: AD) สินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) ที่นำเข้าจากไทย โดยกำหนดช่วงระยะเวลาการไต่สวน (Period of Investigation: POI) คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการไต่สวน (Scope of Investigation) และคุณลักษณะสินค้าที่ถูกไต่สวน (Product Characteristics) ต่อ DOC ได้ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ DOC มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้นภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อนึ่ง สามาถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-31/pdf/2023-23962.pdf