ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (USITC) ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดกับสินค้ายางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires) จากไทย

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) ประกาศเปิดการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) กับสินค้ายางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires) จากไทย โดย USITC เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน (Entry of Appearance) ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศใน Federal Register ฉบับนี้ และสามารถยื่นข้อคิดเห็น (Written Submission) ได้ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ USITC กำหนดประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-30/pdf/2023-23800.pdf