ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (USITC) ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) จากไทย

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) ได้ประกาศแจ้งเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด (Antidumping Duty) สำหรับสินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) ที่นำเข้าจากไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการไต่สวนจะต้องยื่นคำขอต่อ USITC ภายใน 7 วัน (Entry of Appearance) นับแต่วันประกาศดังกล่าว ซึ่ง USITC จะเปิดประชุมในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 อนึ่ง ผู้สนใจเข้าร่วมจะต้องยื่นความประสงค์ (Request to appear) ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 และยื่นข้อมูลที่จะเสนอต่อที่ประชุม ภายใน 24 ตุลาคม 2566 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Submission) ต่อ USITC ได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และ USITC มีกำหนดจะประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในส่วนของความเสียหาย ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-13/pdf/2023-22519.pdf