ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Initiation of Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากประเทศไทย โดยหากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ไม่มีการส่งออกหรือการขายสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR) คือระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://access.trade.gov. อนึ่ง DOC มีกำหนดประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-18/pdf/2023-22946.pdf