ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดประจำปีกับสินค้าไกลซีน (Glycine) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กับสินค้าไกลซีน (Glycine) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ DOC ได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-03/pdf/2023-21799.pdf