ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี กรณีการเก็บอากร AD สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดยางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากประเทศไทย ว่าหากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ ไม่มีการส่งออกหรือการขายสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ DOC มีกำหนดประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-09-11/pdf/2023-19528.pdf