ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด กรณีการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) จากประเทศไทย

 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด กรณีการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 โดยพบว่าผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทย มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 0.00 – 11.25 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-08-07/pdf/2023-16820.pdf