ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น กรณีการเก็บอากร AD สินค้ายางรถยนต์ (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากประเทศไทย

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น กรณีการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางรถยนต์ (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวนระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 โดยผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวจากไทย มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 1.24 – 17.06 ทั้งนี้ DOC จะประกาศผลการทบทวนชั้นที่สุด (Final Determination) ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันประกาศ Federal Register ฉบับนี้ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-07-27/pdf/2023-15855.pdf