ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางรถยนต์ (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศเปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Initiation of Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางรถยนต์ (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากประเทศไทย โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ ไม่มีการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ DOC มีกำหนดประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-02/pdf/2023-02162.pdf